وب سایت تخصصی دو و میدانی


+ آموزش پرتاب وزنه تکنیک چرخشی

آشنائى با وزنه

ایمنى و نحوهٔ گرفتن:

ـ وزنه را روى پایه با آخرین بند سه انگشت وسطى که کمى از همدیگر جدا هستند، قرار دهید. حالا پس از گرفتن وزنه دست را آهسته به‌طرف راست یا به‌طرف بالا فشار دهید (۱). ـ وزنه را به‌طرف جلو و بالا پرتاب کنید (۲). ـ وزنه را از روى سر به‌طرف عقب پرتاب کنید (۳). ـ وزنه را با کمک دو دست پرتاب کنید (۴). (تصویر زیر)

 

هدف: عادت کردن به ابزار (وزنه) و حرکات اصلى پرتاب وزنه


پرتاب ایستاده از جلو

 ـ وزنه را بگیرید و در کنار گردن قرار دهید ولى آن را به گردن فشار ندهید.

ـ با زانوهاى خم‌شده به‌طرف راست پیچیده، سپس با راست کردن بدن وزنه را پرتاب کنید.

ـ مانند تمرین قبل، اما این‌بار با برداشتن یک قدم به‌طرف جلو روى سینهٔ پا وزنه را پرتاب کنید.

ـ تماس‌ پاها با زمین قطع شود.

هدف:  استفاده از پاها براى شتابگیرى و یاد گرفتن ضربه صحیح دست. (تصویر زیر(

 

پرتاب ایستاده از جلو با استفاده از پاها

ـ حرکت را مانند مرحلهٔ ۲ شروع کنید.

ـ یک قدم به جلو بردارید، لگن و شانه را خلاف جهت پرتاب بچرخانید.

ـ عمل پرتاب را با چرخاندن و راست کردن فورى پاها و لگن انجام دهید. مربع سینه با سدکردن طرف چپ بدن در راستاى پرتاب قرار بگیرد. (تصویر زیر)

هدف:  توسعهٔ فعالیت پاى راست و سد کردن طرف چپ بدن (پا و تنه).

 

پرتاب از وضعیت توانمند

ـ بدن وزنه، وضعیت صحیح قرار دادن پاها (پنجه پاى چپ و پاشنهٔ پاى راست در یک خط). تنه (چانه ـ زانو ـ پنجه) را مشخص و تمرین کنید.

ـ وزنه را در کنار گردن و اندکى زیر چانه قرار دهید.

ـ در حالى‌که پشت به جهت پرتاب ایستاده‌اید و وزن بدن شما روى پاى عقب قرار دارد پرتاب را شروع کنید.

ـ با چرخاندن زانو و لگن پاى راست عمل پرتاب را انجام دهید و پس از پرتاب در همان حالت باقى بمانید.

هدف: توسعهٔ فعالیت پاى راست، چرخش پاها، لگن تنه و عمل سد کردن به‌وسیله طرف چپ بدن (تصویر زیر)

 

تمرین‌هاى چرخشى

ـ چرخیدن را در طول یک خط مستقیم ادامه دهید.

ـ حرکت چرخش را با کمک سایر وسایل انجام دهید. (تصویر زیر)

 

هدف: جهت‌گیرى در حین چرخش‌ها.

یک چرخش و پرتاب

ـ در حالى‌که رو به جهت پرتاب ایستاده‌اید، یک قدم به درون دایره بردارید به‌طورى که پاى چپ به‌طرف داخل بچرخد.

ـ عمل رانش را با پاى راست انجام داده روى پاى چپ بچرخید.

ـ پاى راست را مستقیم به‌طرف مرکز دایره تاب دهید و پس از باز کردن بدن پرتاب کنید. (تصویر زیر)

 

هدف:  دستیابى به یک برش تخت و نزدیک به سطح زمین و قرار دادن فعال پاى راست در مرکز دایره.

پنج‌چهارم چرخش

ـ در حالى‌که شانهٔ چپ رو به مسیر پرتاب قرار دارد و پاى چپ در داخل و پاى راست در خارج دایره واقع است عمل چرخش را شروع کنید.

ـ روى سینهٔ پاى چپ بچرخید و پاى راست را از خارج دایره به‌طرف مرکز دایره تاب دهید. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى پرتاب وزنه تکنیک چرخشى مراحل کامل

تکنیک چرخشى پرتاب وزنه به مراحل زیر تقسیم مى‌شود:

وضعیت شروع، چرخش، بازیابى:

-  وضعیت شروع پرتاب‌کننده را براى یک وضعیت مطلوب چرخش آماده مى‌کند و تنش اولیه‌اى را در تنه ایجاد مى‌کند.

-  چرخش شتابگیرى اولیه را ایجاد کرده وضعیت مطلوب بدن را براى مرحله پرتاب آماده مى‌سازد.

 - در مرحله پرتاب حداکثر سرعت ایجاد مى‌شود و به دیسک منتقل مى‌گردد.

 - در مرحلهٔ بازیابى باقى‌ماندهٔ سرعت کنترل و متوقف مى‌شود تا از خطاى بیرون رفتن پرتاب‌کننده از دایره جلوگیرى گردد. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى وضعیت شروع

هدف:  دستیابى به یک وضعیت مطلوب و گرفتن وزنه و آماده کردن تنه براى چرخش

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ نحوهٔ گرفتن وزنه مانند تکنیک خطى است.

ـ در حالى‌که بالاتنه اندکى به‌طرف جلو خم است پشت به جهت پرتاب قرار بگیرید.

ـ در حالى‌که پاها اندکى بیش از عرض شانه از همدیگر فاصله دارند روى سینه پاها قرار بگیرید.

ـ بالاتنه را خلاف جهت پرتاب بچرخانید.

ـ چرخش زمانى شروع مى‌شود که شانهٔ راست رو به جهت پرتاب قرار بگیرد.

ـ پرتاب‌کنندگان راست‌دست به‌طرف چپ مى‌چرخند. (تصویر زیر )

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى چرخش

هدف:  شتابگیرى وزنه و پرتاب‌کننده

ویژگى‌هاى تکنیکى :

ـ وزن بدن در حالى‌که زانوها خم هستند روى سینه پا منتقل مى‌شود.

ـ زانو و پاى چپ به‌طرف چپ چرخش مى‌کند.

ـ زانوى چپ عمل چرخش را هدایت مى‌کند.

ـ پاى راست با دوران نسبتاً زیادى تاب مى‌خورد.

ـ شانه‌ها مى‌باید در یک سطح قرار بگیرند.

ـ حرکت اولیه باید آهسته و کنترل‌شده در جهت پرتاب صورت بگیرد. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى مرحلهٔ بدون اتکاء

هدف:  شتاب دادن به وزنه و پرتاب‌کننده و آماده شدن براى پرتاب.

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ زانو و پنجهٔ پاى چپ باید قبل از راندن پاى چپ، به‌طور کامل چرخیده باشند.

ـ پاى رانده شده نباید به‌طور کامل راست و باز شده باشد.

ـ با بالا آمدن زانوى راست یک حالت پرشى تخت و نزدیک سطح زمین به‌طرف جلو و نه بالا صورت گیرد.

ـ روى سینهٔ پاى راست در مرکز دایره فرود آیید.

ـ به‌هنگام فرود بدن را بسته نگاه دارید. (تصویر زیر)

 

هدف:  تدارک اتکاء براى وضعیت‌هاى صحیح بدن و استفاده بهینه از قطر دایره براى شتابگیرى

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى چرخش ـ حرکت پاها

ویژگى‌هاى تکنیکى :

- پاها و اندکى پیش از عرض شانه از همدیگر جدا کنید و روى سینهٔ پاى چپ به‌طرف چپ بچرخید.

ـ پاى راست از بیرون به‌طرف مرکز دایره تاب مى‌خورد.

ـ پاى راست روى سینه در مرکز دایره قرار مى‌گیرد. و پاى چپ بلافاصله بعد از پاى راست روى زمین واقع مى‌شود.

ـ وضعیت توانمند اندکى جمع‌تر از تکنیک خطى است وضعیت پاشنه ـ پنجه رعایت شود. (تصویر زیر )

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى پرتاب ـ مرحله انتقال

هدف:  آماده شدن براى یک وضعیّت توانمند مؤثر

ویژگى‌هاى تکنیکى :

ـ روى پاى راست فرود آئید.

ـ وزن بدن روى پاى راست قرار دارد.

ـ زانوى چپ نزدیک به زانوى راست و به‌طرف جلو حرکت مى‌کند.

ـ بدن بسته و جمع نگه داشته مى‌شود (دست چپ در جلو تنه و سر به‌طرف عقب دایره قرار دارد). (تصویر زیر)

 

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى وضعیت توانمند

هدف:  متصل کردن مرحلهٔ چرخش به مرحله پرتاب و شروع شتاب‌گیرى نهائى وزنه

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ وزن بدن روى سینهٔ پاى راست حمل مى‌شود و زانوى راست اندکى خم است.

ـ پنجهٔ پاى راست و پاشنهٔ پاى چپ روى یک خط قرار مى‌گیرد: ”وضعیت پاشنه ـ پنجه“

ـ لگن و شانه‌ها مى‌چرخند.

ـ سر و دست چپ به عقب قفل مى‌شوند.

ـ آرنج راست با تنه زاویه ۹۰ درجه مى‌سازد. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى پرتاب

هدف:  دستیابى به شتاب حداکثر در وزنه از طریق انتقال سرعت به وزنه

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ چرخش و باز شدن انفجارى پاى راست، تا لگن راست به‌طرف جلو دایره متمایل شود.

ـ پاى چپ ثابت‌شده بدن را بالا مى‌کند و بر زاویهٔ پرتاب تأثیر مى‌گذارد.

ـ حرکت چرخشى تنه با سد کردن دست چپ و شانه متوقف مى‌شود.

ـ آرنج راست مى‌چرخد و در جهت پرتاب بالا مى‌آید. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى پرتاب ـ حرکت نهائى دست

هدف:  دست‌یابى به شتاب حداکثر در وزنه با انتقال سرعت به وزنه

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ ضربه دست پرتاب‌کننده درست بعد از راست شدن کامل پاها و تنه شروع مى‌شود.

ـ ست چپ خم و نزدیک به بدن ثابت مى‌شود.

ـ با کشش اولیه مچ به وزنه شتاب بیشترى داده مى‌شود، (انگشتان بعد از رها شدن وزنه به‌طرف خارج متمایل مى‌شوند)

 

ـ پرتاب نهائى بدون تماس پاها با زمین انجام مى‌گیرد. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخش بازیابى

هدف:  متوقف کردن و کنترل سرعت باقى‌مانده براى جلوگیرى از خطا

ـ پا را سریعاً بعد از پرتاب تعویض کنید.

ـ پاى راست خم است.

ـ بالاتنه بدن پائین آورده مى‌شود.

ـ پاى چپ به‌طرف عقب تاب مى‌خورد.

ـ چشم‌ها به‌طرف پائین نگاه مى‌کنند. (تصویر زیر)

 

 

 

نویسنده : فرامرز سرداری تیکمه داش ; ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٠
comment نظرات () لینک