مواد مسابقه برای 11 و 12 ساله ها

-    مواد مسابقه برای 11 و 12 ساله ها

1-  "فرمول  قوس ها " : دو سرعت و با مانع

شرح مختصر : امدادی ترکیبی سرعت و با مانع و گوشه های قوس دار

شکل

 

روش اجرا

برای هر تیم دو مسیر لازم است : یک مسیر برای دو سرعت ومبادله چوب امدادی و مسیر  دیگر که 2 مانع قرار دارد.

همه اعضای تیم عقب محدوده 10 متری مبادله جمع می شوند .اولین شرکت کننده دویدن را در قسمت بدون مانع و به سمت پایه پرچم شروع می کند ؛ آن را دورزده قسمت مانع داررا  به طرف دومین میله پرچم می دود ،   سپس آن را برای برگشتن به طرف تیم دور می زند. با ورود به محدوده مبادله ، او حلقه نرمی را ( چوب امدادی) به هم تیمی اش که همان مسیر را برای رساندن حلقه به سومین نفر طی می کند ، منتقل می کند و به همین ترتیب کار تا آخر ادامه پیدا می کند .

دونده دریافت کننده دویدن خود را در داخل محدوده مبادله شروع می کند .

زمانی که اولین شرکت کننده از خط شروع ( ورودی محدوده مبادله ) عبور می کند ساعت تعیین وقت به کار افتاده و زمانی که آخرین عضو هم تیمی با عبور از خط پایان (ورودی محدوده مبادله ) دور خود را کامل می کند ، متوقف می شود . 

تعیین امتیاز

تعیین مقام براساس زمان پایانی تیم برنده  ارزیابی  می شود.مقام تیم های بعدی بر طبق زمان بدست آمده آن ها  تعیین می شود .

دستیاران

برای سازمان دهی مطلوب ، برای هر تیم یک دستیار لازم است . این شخص مسئولیتهای ذیل را برعهده دارد:

-کنترل دور عادی ماده مسابقه

- تعیین زمان

- تعیین امتیاز و ثبت امتیازات در برگه مربوط

/ 0 نظر / 45 بازدید