مواد مسابقه برای 11 و 12 ساله ها

2 " فرمول  دوردار "

توضیح مختصر : دو سرعت امدادی با دور زدن انتهای مسیر

شکل

 

روش اجرا

دو مسیر برای هر تیم لازم است : یک مسیر با داشتن منطقه مبادله و دیگری بدون آن.

کلیه نفرات تیم قبل از محدوده مبادله 10 متری می ایستند . اولین شرکت کننده شروع به دویدن می کند تا به اولین پایه پرچم برسد ، آن را دور می زند و مستقیما  به طرف دومین پایه پرچم می دود ، سپس آن را دور می زند تا بطرف تیمش برگردد.

با ورود به محدوده مبادله ، او حلقه نرمی را ( چوب امدادی) به هم تیمی اش ،که همان مسیر را برای رساندن حلقه به سومین نفر طی می کند ، انتقال می دهد  و به همین ترتیب کار تا آخر ادامه می یابد .

دونده دریافت کننده دویدن خود را در داخل مسافت محدوده مبادله که در جلو قرار دارد ، شروع می کند .

زمانی که اولین شرکت کننده از خط شروع ( ورودی محدوده مبادله ) عبور می کند به کار افتاده و زمانی که آخرین عضو همان تیم  با کامل کردن دور خود از خط پایان (ورودی محدوده مبادله ) می گذرد ، متوقف می شود . 

تعیین امتیاز

تعیین مقام براساس زمان پایانی تیم برنده  ارزیابی  می شود.مقام تیم های بعدی بر طبق زمان بدست آمده آن ها  تعیین می شود .

دستیاران

برای سازمان دهی مطلوب ، برای هر تیم یک دستیار لازم است . این شخص مسئولیتهای ذیل را برعهده دارد:

-کنترل دور عادی مسابقه

- تعیین زمان

- تعیین امتیاز و ثبت امتیازات در برگه مربوط

/ 0 نظر / 35 بازدید