دوهای امدادی

تکنیک مبادله یا تعویض غیردیدارى به سه مرحله تقسیم مى‌شود: آمادگی، شتاب‌گیرى و تعویض
ـ در مرحله آمادگى دوندهٔ آورنده چوب امدادى با نگهدارى حداکثر سرعت خود را براى مبادله چوب امدادى با دوندهٔ گیرنده آماده مى‌کند و دوندهٔ گیرندهٔ چوب امدادی، در آن مرحله، وضعیّت شروع به‌خود مى‌گیرد.
ـ در مرحلهٔ شتاب‌گیرى دو دوندهٔ آورنده و گیرندهٔ چوب امدادى باید سرعت‌هاى خود را طورى تنظیم کنند که بتوانند مبادله را در منطقهٔ مجاز بدون از دست دادن سرعتِ حداکثر انجام دهند.
ـ در مرحلهٔ تعویض، چوب امدادى باید با استفاده از تکنیک ویژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مبادله شود.
تکنیک غیر دیداری تعویض چوب دردوهای امدادی
- ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مبادله متناوب
- تعویض غیردیداری ویژگی‌های تکنیکی اندازه‌گیری و علامت‌ها
- ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مرحلهٔ آمادگی
- ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مرحله شتاب‌گیری
- ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مرحلهٔ تعویض
ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مبادله متناوب

به حداکثر رساندن سرعت چوب (امدادی) در طول ۴۰۰ متر با استفاده از کوتاه‌ترین مسافت‌هاى دویده‌شده.
ـ اولین دونده چوب امدادى را با دست راست حمل مى‌کند و از طرف داخلى پیست به دومین دونده نزدیک مى‌شود. (تعویض داخلى).
ـ دومین دونده چوب امدادى را با دست چپ دریافت مى‌کند و از طرف خارجى پیست به سومین دونده نزدیک مى‌شود. (تعویض خارجى).
ـ سومین دونده چوب امدادى را با دست راست دریافت مى‌کند و از طرف داخلى پیست به چهارمین دونده نزدیک مى‌شود. (تعویض داخلى)
ـ چهارمین دونده چوب امدادى را با دست چپ دریافت مى‌کند. بسیارى از دونده‌هاى چهارم چوب امدادى را پس از گرفتن با دست چپ به دست راست داده، با سرعت خود را به خط پایان مى‌رسانند. (تصویر بالا)

تعویض غیردیدارى ویژگى‌هاى تکنیکى اندازه‌گیرى و علامت‌ها
تعویض چوب امدادى مطابق با قوانین
ـ چوب امدادى مى‌باید در منطقه مجاز ۲۰ متریِ تعویض، مبادله شود.
ـ دوندهٔ گیرنده چوب امدادى در منطقه ۱۰ مترى شتاب‌گیرى منتظر مى‌شود.
ـ یک علامت روى زمین در جلوى منطقه شتاب‌گیرى گذاشته مى‌شود تا نشان دهد که چه موقع دونده گیرنده باید شروع به شتاب‌گیرى نماید.
تکنیک غیر دیداری تعویض چوب دردوهای امدادی(۲)

ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحلهٔ آمادگى
دوندهٔ آورنده: رسیدن به حداکثر سرعت
دوندهٔ گیرنده: ایستادن در وضعیت شروع
دوندهٔ آورنده چوب امدادى با حداکثر سرعت نزدیک مى‌شود.
دوندهٔ گیرنده چوب امدادى وضعیّت شروع به‌خود گرفته.
به علامتِ گذاشته روى زمین نگاه مى‌کند. در وضعیّت شروع دونده روى سینهٔ پاها ایستاده به‌طورى که زانو خم و بدن متمایل به جلو باشد.
علامت در کنار خط جائى که دوندهٔ آورنده چوب امدادى نزدیک مى‌شود قرار مى‌گیرد.

ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحله شتاب‌گیرى
دوندهٔ آورنده: نگهدارى حداکثر سرعت و دادن علامت به موقع براى تعویض چوب
دوندهٔ گیرنده: استفاده از الگوى شتاب‌گیرى ثابت و حساب‌شده
ـ شتاب‌گیرى و افزایش سرعت گیرندهٔ چوب امدادى باید ثابت و حساب‌شده باشد.
ـ وقتى‌که دونده‌ها به منطقهٔ تعویض چوب نزدیک مى‌شوند، دوندهٔ آورنده چوب امدادى با یک علامت شفاهى که قبلاً تعیین‌شده است دونده گیرنده را براى گرفتن چوب امدادى آگاه مى‌کند.
ـ وقتى‌که دونده گیرنده دست خود را به عقب مى‌کشد و دوندهٔ آورنده چوب امدادى را به‌دست نفر گیرنده (برحسب نوع تکنیک تعویض چوب) مى‌رساند.

ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحلهٔ تعویض
رد کردن مطمئن و سریع چوب امدادى
ـ دوندهٔ آورنده بر دست دوندهٔ گیرنده، تمرکز مى‌کند.
ـ دوندهٔ آورنده، چوب امدادى را در دست دوندهٔ گیرنده قرار مى‌دهد.
ـ دوندهٔ گیرنده چوب را به محضِ تماس آن با دست مى‌گیرد.
ـ هر دو دونده باید در کنار خط خود در خلال تعویض چوب بایستند.
ـ دوندهٔ آورنده مى‌باید در درون خط خود تا زمانى‌که کلیه تعویض‌ها انجام شود قرار بگیرد.
تکنیک دیدارى تعویض چوب در دوهاى امدادى (۴۰۰ × ۴ متر)

ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض دیدارى
تعویض کردن چوب امدادى با اطمینان کامل
ـ دوندهٔ گیرندهٔ چوب امدادى از طرف داخلى پیست به‌طرف دونده آورنده برمى‌گردد و دست خود را براى دریافت چوب به‌طرف عقب دراز مى‌کند.
ـ دوندهٔ گیرنده سرعت خود را با سرعت دوندهٔ آورنده چوب امدادى تنظیم مى‌کند.
ـ دوندهٔ آورنده چوب امدادى را به‌طور عمودى در دست راست کشیده شدهٔ خود نگه داشته، آن را رد مى‌کند.
ـ دوندهٔ گیرنده چوب امدادى را با دست چپ گرفته، بلافاصله آن را به‌ دست راست منتقل مى‌کند.

قوانین دوهاى امدادى


طول مسافت دالان تعویض چوب در دوهاى امدادى ۱۰۰ × ۴ و ۴۰۰ × ۴ متر ۲۰ متر است که در دو ۱۰۰ × ۴ متر امدادى مسافت ۱۰ متر به‌عنوان منطقهٔ شتاب‌گیرى نیز در نظر گرفته شده است. با این وجود تعویض چوب باید تنها در داخل دالان ۲۰ مترى مجاز صورت بگیرد. هر دونده حتى پس از تعویض و عمل رد کردن چوب باید در خط خود باقى بماند و چنانچه چوب امدادى به زمین بیفتد دونده‌اى که باعث افتادن آن شده باید آن را از زمین برداشته به دویدن ادامه دهد.
چوب امدادى معمولاً توخالى است و وزن آن نباید بیش از ۵۰ گرم و طول آن بیش از ۳۰ سانتى‌متر باشد.
در دو ۴۰۰ × ۴ متر امدادى دونده‌ها باید دور اول را در خطوط خود بدوند. دومین دونده هم باید دور دوم را تا عبور از اولین قوس در خط خود دویده سپس مى‌تواند خود را به لبه داخلى پیست رسانده به مسابقه ادامه دهد. دونده‌هاى سوم و چهارم در منطقه تعویض و به ترتیب رسیدن دونده‌هاى آورنده تیم خود در حل تعویض قرار مى‌گیرند.
تکنیک تعویض چوب امدادی
- ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری تکنیک‌های رد کردن چوب امدادی تکنیک از پائین به بالا
- ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری تکنیک‌های رد کردن چوب امدادی تکنیک از بالا به پائین
- ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری محل تعویض
ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى تکنیک‌هاى رد کردن چوب امدادى تکنیک از پائین به بالا


رد کردن مطمئن و سریع چوب امدادى
ـ وقتى‌که دونده‌ها به منطقهٔ تعویض (۲۰ متری) نزدیک مى‌شوند، دوندهٔ آورنده چوب به دوندهٔ گیرنده علامت مى‌دهد که حرکت کرده چوب را با کشیدن دست به‌طرف عقب دریافت کند.
ـ دست دونده‌هاى گیرنده در سطح ارتفاع لگن به‌طرف عقب کشیده مى‌شود.
ـ دوندهٔ آورنده، چوب امدادى را از پائین به بالا آورده آن را در درون دست دوندهٔ گیرنده که انگشتان خود را باز کرده قرار مى‌دهد
ـ فاصله بین دو دونده باید تقریباً یک متر یا کمتر باشد.
ـ این تکنیک رد کردن چوب امدادی، نسبتاً مطمئن است.
ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى تکنیک‌هاى رد کردن چوب امدادى تکنیک از بالا به پائین

رد کردن مطمئن و سریع چوب امدادى
ـ وقتى‌که دونده به منطقهٔ تعویض (۲۰ متری) نزدیک مى‌شود، دوندهٔ آورنده چوب امدادی، به دوندهٔ گیرنده علامت مى‌دهد که حرکت کرده، چوب را با کشیدن دست به‌طرف عقب دریافت کند.
ـ دست دوندهٔ گیرنده در وضعیّت افقى به‌طرف عقب دراز مى‌شود. به‌طورى که کف دست به‌طرف بالا قرار مى‌گیرد.
ـ دونده آورنده، چوب امدادى را از بالا به پائین آورده و آن را در درون دست دونده گیرنده که انگشتان خود را باز کرده قرار مى‌دهد..
ـ فاصلهٔ بین دو دونده باید تقریباً یک متر یا کمتر باشد.
ـ این تکنیک تعویض را بیشتر ورزشکاران با تجربه مورد استفاده قرار مى‌دهد.
ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى محل تعویض

تعویض کردن چوب امدادى در سرعت بهینه
ـ دونده‌ها سرعت خود را در درون منطقهٔ ۳۰ مترى در یک سطح مشابه تنظیم مى‌کنند.
ـ علامت درست و شتاب‌گیرى مناسبِ دوندهٔ گیرنده کلید موفقیت در مرحله تعویض است.
ـ محل مطلوب و مناسب تعویض براى دوندگان مبتدى وسط منطقه ۲۰ مترى تعویض است. (تصویر بالا) ـ ورزشکاران با تجربه عمل تعویض را در یک‌سوم انتهائى منطقهٔ تعویض انجام مى‌دهند.

مراحل آموزش تعویض چوب در دوهاى امدادى
- آشنائی با تعویض دیداری
- تعویض چوب امدادی در سرعت بالا
- آزمون تعویض
- آشنائی با تعویض غیردیداری
- وضعیت شروع و توجه به علامت
- اجراء کامل تکنیک

آشنائى با تعویض دیدارى
- گروه ورزشکاران به‌طور تصادفى در داخل محوطه‌اى به ابعاد ۴۰×۴۰ متر حرکت مى‌کنند به‌طورى که براى هر دو نفر یک چوب امدادى در نظر گرفته شده است.
ـ چوب‌هاى امدادى از جلو، پهلو، و عقب رد و بدل مى‌شوند.
ـ این تمرین را مى‌توان به‌صورت دو نفره انجام داد، با این‌کار تعویض دیدارى در درون منطقهٔ ۲۰ مترى تمرین مى‌شود.
هدف:
آشنا کردن تعویض دیدارى چوب امدادى

آشنائى با تعویض غیردیدارى
ـ این تمرین را در گروه‌هاى دو نفره انجام دهید. ورزشکاران به نوبت هم چوب امدادى را مى‌گیرند و هم آن را رد مى‌کنند.
ـ این تمرین را از حالت راه رفتن ساده به دویدن آهسته و سپس به‌تدریج به دویدن سریع و تعویض چوب تغییر دهید.
ـ این تمرین را در گروه‌هاى ۴ نفره با رد کردن چوب از راست به چپ به راست، و به چپ انجام دهید.
هدف:
آشنا کردن تعویض غیردیدارى چوب امدادى
تعویض چوب امدادى در سرعت بالا
ـ در گروه‌هاى دو نفره تمرین شود.
ـ عمل تعویض چوب را در سرعت متوسط تا سرعت زیاد در یک مسیر ۷۰ ـ ۵۰ مترى انجام دهید
ـ هر دو تکنیک تعویض چوب از بالا به پائین و از پائین به بالا را تمرین کنید.
هدف:
انطباق و سازگار کردن تکنیک تعویض چوب امدادى با سطوح سرعتى بیشتر.
مراحل آموزش تعویض چوب در دوهاى امدادى(۲)
وضعیت شروع و توجه به علامت
ـ وضعیّت‌هاى شروع مختلف را به‌کار ببرید (بدون تماس دست‌ها با زمین، تماس یک دست با زمین، و یا تماس هر دو دست با زمین).
ـ علامت معمولاً باید در حدود ۵ تا ۱۰ مترى خط شروع منطقهٔ تعویض قرار داده شود.
هدف:
آشنا کردن ورزشکاران با نقاط کلیدى تعویض چوب امدادى به‌طور پایدار.

آزمون تعویض
ـ سرعت چوب امدادی: اندازه‌گیرى زمانى‌که نیاز است تا در خلال مبادله، چوب امدادى از نقطه A به نقطه B منتقل شود.

مسابقه دو نفره:
گروه‌هاى دو نفرهٔ قوى‌تر خطوط خارجى پیست را مورد استفاده قرار دهند.
هدف:
منطبق کردن تکنیک تعویض با شرایط مسابقه
اجراء کامل تکنیک
ـ تمرین‌هاى تعویض چوب امدادى را در سرعت‌ها و خطوط مختلف (داخلى و خارجی) انجام دهید. این تمرین‌ها را با حضور تیم‌هاى رقیب یا به‌صورت انفرادى نیز انجام دهید.
ـ مسافت‌هاى کوتاه‌تر مانند ۵۰×۴ و ۷۵×۴ را براى تعویض چوب امدادى به‌کار برید.

هدف:
تمرین کردن مراحل کامل تکنیک‌هاى تعویض چوب تحت‌ شرایط مختلف.

/ 0 نظر / 887 بازدید