ویژگى‌هاى تکنیکى پرتاب نیزه

ویژگى‌هاى نحوهٔ گرفتن نیزه

هدف: گرفتن نیزه به‌طور محکم و راحت

- نیزه با دست راست (براى پرتاب‌کنندگان راست‌دست) که کاملاً شل و بدون تنش است گرفته مى‌شود.

- نیزه به‌طور مورّب، با انگشتان و کف دست از ناحیهٔ باندپیچى‌شده گرفته مى‌شود.

- روش گرفتن نیزه سه نوع است:

۲. با انگشت شست و دومین انگشت

۱. با انگشت شست و اولین انگشت

۳. با انگشت دوم و سوم که به V شکل موسوم است. (تصویر نحوهٔ گرفتن نیزه)

 

نحوهٔ گرفتن نیزه

ویژگى‌هاى تکنیکى دورخیز

هدف:  شتاب‌دادن به پرتاب‌کننده و نیزه

- نیزه به‌طور افقى روى شانه‌ها حمل مى‌شود.

- نوک نیزه به‌اندازهٔ ارتفاع سرِ پرتاب‌کننده است و نیزه تقریباً موازى با زمین حمل مى‌گردد.

- به‌هنگام حمل نیزه در مرحلهٔ دورخیز، بازو ثابت مى‌ماند و حرکت به جلو و عقب ندارد.

- دورخیز را با ۸ تا ۱۲ گام طورى انجام دهید که در عین داشتن کنترل و هماهنگى و ریتم خاص، به‌تدریج شتاب بگیرید.

- تا سرعت مطلوب، شتاب بگیرید و این شتاب را در مرحلهٔ ریتم ۵ گام افزایش دهید. (تصویر دورخیز)

ویژگى‌هاى تکنیکى ریتم ۵ گام عقب‌کشیدن نیزه

هدف: قرار دادن صحیح نیزه براى مرحلهٔ پرتاب

- عقب‌کشیدن نیزه با فرود پاى چپ روى علامتِ ۵ گام شروع مى‌شود.

- شانهٔ چپ در جهت پرتاب قرار مى‌گیرد و بازو و دست راست به‌طرف جلو براى حفظ تعادل به‌کار مى‌رود.

- دست پرتاب با گام‌هاى ۱ و ۲ کاملاً به عقب‌ کشیده مى‌شود.

- دست راست بعد از مرحلهٔ عقب‌کشیدن نیزه در حد ارتفاع شانه یا اندکى بالاتر از آن قرار مى‌گیرد.

- سر نیزه باید نزدیک سر پرتاب‌کننده قرار گیرد. (تصویر ریتم ۵ گام عقب‌کشیدن نیزه)

 

ریتم ۵ گام عقب‌کشیدن نیزه

ویژگى‌هاى تکنیکى ریتم ۵ گام گام قیچى

هدف: آماده‌شدن براى گام پرتاب

- بدن در وضعیت عقب نگه داشته مى‌شود و پاها و بالاتنه از نیزه پیش مى‌افتند.

- زانوى پاى راست به‌طرف جلو و نه به‌طرف بالا تاب داده شود به طورى‌که پاى راست از پاى چپ به‌صورت قیچى عبور کند.

- رانش فعال و بدون جهش (تخت) پاى چپ از ناحیهٔ کف پا، بدون از دست‌دادن سرعت اجرا شود.

 

- شانهٔ چپ و سر در جهت نیزه قرار مى‌گیرد.

- محور دست پرتاب‌کننده و شانه، موازى هستند.

- گام قیچى از گام پرتاب بلندتر است. (تصویر ریتم ۵ گام گام قیچى)

 

ریتم ۵ گام گام قیچى

ویژگى‌هاى تکنیکى پرتاب مرحلهٔ انتقال

هدف: انتقال نیرو و سرعت از پاها به تنه و شتاب‌دادن بیشتر نیزه

- پاى راست در زاویه‌اى هم‌جهت با مسیر پرتاب، با کف پا روى زمین قرار مى‌گیرد.

- پاها از بالاتنه پیشى مى‌گیرند.

- محورهاى شانه، نیزه و لگن موازى هستند.

- زانو راست و لگن به‌طور فعال به‌طرف جلو رانده مى‌شود.

- دست پرتاب، کشیده باقى مى‌ماند. (تصویر پرتاب مرحلهٔ انتقال)

 

پرتاب مرحلهٔ انتقال

ویژگى‌هاى تکنیکى پرتاب مرحلهٔ وضعیت توانمند

هدف: انتقال نیرو و سرعت از بالاتنه به شانه و دست و ایجاد یک وضعیت کمانى‌شکل در بدن

- پاى چپ فعالانه و محکم روى زمین قرار مى‌گیرد.

- طرف چپ بدن ثابت مى‌ماند.

- تنه بالا مى‌آید و حرکت چرخشى حول پایه چپ از ناحیهٔ مفصل زانو و لگن صورت مى‌گیرد.

- عضلات قسمت جلوى بدن در وضعیت کمانى‌شکل داراى یک وضعیت پیش‌تنشى مى‌شوند.

- شانهٔ چپ به‌طرف جلو آورده مى‌شود.

- آرنج دست پرتاب‌کننده شروع به حرکت چرخشى به‌داخل مى‌کند. (تصویر پرتاب مرحلهٔ وضعیت توانمند)

 

پرتاب مرحلهٔ وضعیت توانمند

ویژگى‌هاى تکنیکى پرتاب مرحلهٔ رها کردن نیزه

هدف: ایجاد حداکثر شتاب در نیزه با انتقال سرعت از شانه و دست به نیزه

 

- آرنج راست از کنار سر به‌طرف جلو و بالا کشیده مى‌شود.

- تنه، به‌طرف جلو حرکت مى‌کند.

- آرنج دست پرتاب به‌طور انفجارى باز مى‌شود.

- طرف چپ بدن با دست چپ محکم در جهت پرتاب قرار مى‌گیرد و آرنج خم‌شده دست در کنار تنه و نزدیک به آن ثابت مى‌شود.

- پاى راست تا لحظهٔ رها کردن نیزه در تماس با زمین باقى مى‌ماند. (تصویر پرتاب مرحلهٔ رها کردن)

 

پرتاب مرحلهٔ رها کردن نیزه

- پاى راست روى طرف خارج خود مى‌چرخد و پاى عقب به‌حالت ترمز نگه داشته مى‌شود.

- تنه، اندکى ‌به‌طرف کنار خم مى‌شود و موجب پرتاب عمودى شانه و دست روى چپ مى‌گردد.

- جهت پرتاب نیزه باید حتى‌الامکان نزدیک به پرتابهٔ عمودى باشد. (تصویر پرتاب مرحلهٔ رها کردن نیزه)

 

پرتاب مرحلهٔ رها کردن نیزه

ویژگى‌هاى تکنیکى گام بازیابى

هدف: خنثى‌کردن سرعت باقیمانده و اجراء یک پرتاب صحیح

- تعویض سریع پا بعد از رها کردن نیزه.

- پاى راست خم شود.

- بالاتنه اندکى پائین کشیده شود.

- پاى چپ به‌طرف عقب تاب داده شود.

- فاصلهٔ چپ از خط خطا بین ۵/۱ تا ۲ متر باشد. (تصویر گام بازیابى)

 

گام بازیابى

ویژگى‌هاى تکنیکى ریتم ۵ گام نحوهٔ قرارگرفتن پاه

هدف: به‌دست آوردن وضعیت بهینهٔ بدن براى پرتاب و رها کردن نیزه

- ریتم یا تکنیک ۵ گام شامل مراحل زیر است:

۱. عقب‌کشیدن نیزه با دو گام

۲. گام قیچى یعنى گام ۴

۳. رها کردن یا پرتاب نهائى نیزه گام ۵

- سرعت باید با توجه به توانائى فرد تا حدّ بهینه‌اى افزایش یابد.

- گام بازیابى جزء ریتم ۵ گام نیست. (تصویر ریتم ۵ گام نحوهٔ قرارگرفتن پاها)

 

ریتم ۵ گام نحوهٔ قرارگرفتن پاها

/ 0 نظر / 35 بازدید