مواد مسابقه برای 11 و 12 ساله ها

3 مسابقه با مانع

شرح مختصر: دویدن بامانع با فواصل مساوی از یکدیگر

شکل

 

روش اجرا

موانع مطابق شکل بالا قرار داده می شوند .

این یک ماده تیمی است که هر شرکت کننده  به طور جداگانه  می دود .

شرکت کننده پشت خط شروع آماده می ایستد تا علامت شروع داده شود ، یا صدای تق کلپر ( وسیله ای که با به هم خوردن دو طرف آن صدای  تق بلندی ایجاد می شود )، بعد از علامت" ثابت ماندن " ، شنیده شود .او با سرعت هرچه بیشتر می دود و با گذشتن از خط پایان به کار خود پایان می دهد  و یک نتیجه انفرادی برای او ثبت می شود .

دو شرکت کننده به طور همزمان در دو مسیر موازی و با یک علامت شروع خواهند دوید .

فاصله بین  موانع 5/6   متر و فاصله خط شروع تا اولین مانع 10 متر و فاصله آخرین مانع تا خط پایان 5/10 متر است .

تعیین امتیاز

تعیین مقام بر مبنای مجموع نتایج بدست آمده بوسیله اعضای  تیم است ؛ تیم برنده تیمی است که بهترین زمان را بدست آورده باشد، تیم بعدی هم بر طبق زمان بدست آمده تعیین مقام میشود.

دستیاران

برای این ماده ، یک وقت نگهدار با تجربه برای هر مسیر لازم است .

یک نفر نیز باید استارت بدهد.

وقت نگه داران  همچنین باید امتیازات را روی برگه مربوط ثبت کنند.

/ 0 نظر / 33 بازدید