قوانین پرتاب دیسک

ناحیهٔ پرتاب دیسک

ناحیهٔ فرود پرتاب دیسک محدوده‌اى با قطاع ۴۰ درجه مى‌باشد که با دو خط یا نوار ۵ سانتى‌مترى مشخص مى‌شود. این محل باید خاک نرم یا چمن باشد تا از شکسته‌شدن دیسک‌ها جلوگیرى کند. براى تعیین قطاع ناحیهٔ فرود (۴۰ درجه)، از مرکز دایره ضلعى به‌طول ۲۰ متر به‌عنوان یک‌طرف قطاع ترسیم کنید، سپس ضلع دوم قطاع را طورى ترسیم کنید که فاصلهٔ دو ضلع به طول ۲۰ متر از مرکز دایره، ۶۸/۱۳ متر شود و سپس این دو خط را امتداد دهید تا قطاع کامل یا ناحیهٔ فرود پرتاب دیسک به‌دست آید.

 

قوانین مربوط به مسابقات

۱. ترتیب پرتاب شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.

۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، به هر نفر اجازهٔ سه پرتاب داده مى‌شود و به ۸ نفرى که نتایج بهترى کسب کرده‌اند اجازهٔ سه‌ پرتاب دیگر (یعنى مجموعاً ۶ پرتاب) داده مى‌شود. چنانچه تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، به هر نفر اجازهٔ ۶ پرتاب داده مى‌شود که چون در این حالت مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود، رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر شرکت‌کننده تعیین مى‌شود.

هر پرتاب‌کننده مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه معمولاً به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى در داخل دایرهٔ مسابقه داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه ورزشکار مجاز نیست و نمى‌تواند از دایرهٔ مسابقه براى تمرین استفاده کند. اندازه‌گیرى مسافت پرتاب‌شده با متر نوارى غیرقابل انعطاف انجام و تا مقیاس یک سانتى‌مترى خوانده مى‌شود. چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مجدد سومین پرتاب بهتر تا آخر، در نظر گرفته مى‌شود.

در مسابقاتى که به‌صورت دو مرحله‌اى اجرا مى‌شود، معمولاً از سوى کمیتهٔ فنى مسافتى به‌عنوان حدّ نصاب ورودى درنظر گرفته مى‌شود و هر پرتاب‌کننده که در یکى از سه پرتاب مجاز خود موفق به کسب حدّ نصاب ورودى گردد به مرحلهٔ نهائى راه پیدا خواهد کرد.

۳. رعایت قوانین زیر در پرتاب دیسک الزامى است:

الف: هنگام پرتاب، پاى پرتاب‌کننده یا هیچ بخش از بدن او نباید با لبهٔ بالائى حلقهٔ دایره یا زمین اطراف آن تماس پیدا کند.

ب: پس از انجام پرتاب، ورزشکار باید از نیمهٔ دوم دایره خارج شود.

ج: دیسک پرتاب‌شده باید به‌طور کامل در داخل قطاع فرود آید.

د: پرتاب‌کننده باید تا بعد از فرود کامل دیسک در داخل دایره باقى بماند و سپس با اجازهٔ سرداور خارج شود.

ه: استفاده از دستکش یا نوار پیچ‌کردن انگشتان و یا پاشیدن هر نوع ماده بر کف دایره یا کفش‌ها مجاز نیست ولى استفاده از کمربند براى محافظت از ستون فقرات اشکالى ندارد.

و: اگر پرتاب‌کننده‌اى طبق مقررات وارد دایره شود ولى پس از شروع پرتاب، آن را به هر دلیلى متوقف کند مى‌تواند دیسک را در داخل یا خارج دایره قرار داده، از قسمت عقب دایره خارج شود. پرتاب مجدد وى نیز ممکن است مشروط بر اینکه در محدودهٔ زمانى مجاز یک دقیقه باشد.

ز: حتى‌الامکان هر پرتاب باید اندازه‌گیرى شود.

ح: پرتاب دیسک معمولاً باید از داخل قفس مخصوص که دهانهٔ آن با زاویهٔ ۴۰ درجه باز شده است صورت پذیرد.

/ 0 نظر / 392 بازدید