داوران دو و میدانی

۲. سرداور باید از جراى مقررات در مسابقه اطمینان حاصل کند و بایستى در زمینه کلیه نکات فنى که در خلال مسابقات بوجود مى‌آید و حتى مسائلى که در کتاب مقررات نیز پیش‌بینى نگردیده باشند، تصمیم بگیرد. سرداور اختیار دارد فقط در زمانى که داوران در مورد رفع اختلاف و تعیین مقام در یک مسابقه عاجز مانده‌اند، تصمیم بگیرد. سرداور به هیچ‌وجه حق ندارد مانند داور و کمک‌داور انجام وظیفه نماید.
۳. سرداور خاصى بایستى کلیه نتایج نهایى را بررسى کند. او بایستى به تمام موارد اختلاف رسیدگى کند و درد مورد مسابقات میدانى (بایستى ) بر اندازه‌گیرى رکوردها نظارت داشته باشد.
۴. سرداور اختصاصى هر مسابقه بایستى در زمین مسابقه درباره هر اعتراض و یا ایرادى که مربوط به نحوه اجراى مسابقه باشد تصمیم بگیرد. او اختیار دارد که به هر شرکت‌کننده براى رفتار نادرستش اخطار نموده و یا او را از دور مسابقات مربوط اخراج نماید.
اخطار ممکن است بوسیله نشان دادن کارت زرد به ورزشکار انجام شود و اخراج از دور مسابقه بوسیله نشان دادن کارت قرمز انجام مى‌گیرد. اخطار و اخراج بایستى در کارت نتایج منعکس گردد.
۵. اگر بنا به عقیده سرداور عدالت ایجاب نماید که بنابر شرایط بوجودآمده، مسابقه بایستى تجدید گردد حق دارد مسابقات را باطل اعلام نموده و با تصمیمى قاطع و با نظر او مسابقه در همان روز و یا موقعیت مناسب دیگر انجام گیرد.
۶. سرداور مربوط حق دارد در صورتى که شرایط ایجاب کند محل مسابقات میدانى را تغییر دهد. چنین تغییر و تعویضى پس از آنکه یک دوره کامل از مسابقه انجام گیرد قابل اجرا مى‌باشد.

تذکر:
تغییر جهت و قدرت باد جزو شرایط لازم براى تغییر محل مسابقه نمى‌باشد.
۷. به محض کامل شدن هر مسابقه کارت قضاوت بایستى تکمیل و به وسیله سرداور امضاء و به امتیاز نویس داده شود.

مقررات عمومى:
۱. داور اصلى مسابقات و داور اصلى مسابقات میدانى بایستى وظایف خاص داورهاى مختلف را در رشته‌هاى مربوط تعیین کنند.
۲. مسابقات دو و مسابقات دو در جاده که پایان آن در پیست دو مى‌باشد.
۳. کلیه داوران دو که همگى بایستى از یک سمت پیست عمل نمایند، بایستى برابر ترتیبى که شرکت‌کنندگان به خط پایان مى‌رسند قضاوت کنند و در هر موردى که نتوانند به تصمیم نهایى و توافق برسند، بایستى مراتب به سرداور رجوع شود تا او تصمیم قطعى را اتخاذ نماید.
توجه:
داوران بایستى حداقل با ۵ متر فاصله از پیست و در امتداد خط پایان به نحوى که دید خوبى از آن داشته باشند مستقر گشته و سکویى مرتفع براى آنها مهیا گردد.

مسابقات میدانى:
داوران بایستى در کلیه مواد مسابقات که نتایج حاصله از روى طول و ارتفاع مشخص مى‌گردد، هر نوبت صحیح را قضاوت و اندازه‌گیرى و ثبت نمایند. در پرش ارتفاع و پرش با نیزه زمانى که مانع بالا مى‌رود ارتفاع بایستى دقیقاً اندازه‌گیرى گردد. على‌الخصوص وقتى که بر روى شکستن رکورد رسمى تلاش مى‌شود، حداقل در هر پرشى دو نفر داور بایستى نتایج را همیشه بنویسند که در آخر هر دوره مسابقه با هم مقایسه نمایند. داور اختصاصى بایستى پرش‌ها و پرتاب‌هاى صحیح را با بالا بردن پرچم سفید و پرش‌ها و پرتاب‌هاى خطا را بالا بردن پرچم قرمز اعلام نمایند.کمک‌داور
۱. کمک‌داوران سرداور را یارى کرده، بدون آن که اختیار تصمیم‌گیرى داشته باشند.
۲. وظیفه کمک‌داور است که در محلى که سرداور تعیین مى‌نماید مستقرشده و از نزدیک مراقب مسابقه و شرکت‌کنندگان در مسابقه و اشخاص دیگر باشد بمحض خطا نمودن و مشاهده هر نوع خلاف قانون از طرف آنان مراتب را کتباً در اسرع وقت به سرداور گزارش نماید.
۳. نقض قوانین با بالابردن پرچم قرمز نشان داده مى‌شود.
۴. تعداد کافى از کمک داوران بمنظور قبول وظایف سرپرستى و نظارت در خطوط تعویض دو امدارى بایستى گمارده شوند.

توجه:
زمانى که کمک‌داورى مشاهده نماید که دونده در غیر از خط خود دویده است و یا در دو امدادى انتقال در خارج از محل تعیین شده صورت گرفته است، بایستى بلافاصله روى پیست، محلى را که خطا انجام گرفته است علامت‌گزارى کند.

وقت‌نگهدار
۱. تعداد کافى از وقت‌نگهداران که متناسب با تعداد شرکت‌کنندگان مسابقه باشد بایستى تعیین شوند که یکى از آنها ریاست بقیه را برعهده دارد.
۲. وقت‌نگهداران یکى از دو وسیله، یعنى کورنومتر و یا دستگاه‌هاى تعیین زمان الکترونیکى دستى را بکار مى‌برند. چنین وسایل زمان‌سنج در کلیه قوانین و مقررات این کتاب ساعت اتلاق مى‌گردد.
۳. وقت‌نگهدار بایستى در پایان خط و بیرون پیست قرار گیرد. در صورت امکان او بایستى با حداقل ۵ متر فاصله از خط بیرونى پیست مستقر شود و براى اینکه دید خوبى از خط پایان داشته باشد روى سکوى مرتفعى قرار گیرد.
۴. سه داور رسمى وقت‌نگهدار که یکى از آنها سمت سرداور را داشته باشد و یک یا دو وقت‌نگهدار دیگر بایستى زمان برنده مسابقه را تعیین کنند. زمان گرفته شده بوسیله این دو وقت‌نگهدار به حساب نمى‌آید مگر ساعت یکى از این سه داور رسمى فوق از کار افتاده و زمان را صحیح ضبط ننموده باشد که در این صورت از ساعت وقت‌نگهداران ذخیره به ترتیبى که از پیش قرار مى‌گذارنداستفاده خواهدشد. در کلیه مسابقات بایستى وقت برنده رسمى مسابقه توسط سه ساعت ثبت شود.
۵. هریک از وقت‌نگهداران بایستى مستقلاً عمل نموده و زمان تعیین شده را به کسى نشان ندهند و درباره آن یا دیگر داوران بحث ننموده و آنرا در فرمز رسمى منعکس و پس از امضاء دست بدست به سر داور برسانند تا او پس از آزمایش کونومتر وقت‌نگهداران صحت زمان اندازه‌گیرى شده را تأئیدنماید.
۶. سرداور وقت‌نگهداران در مورد زمان رسمى هریک از شرکت‌کنندگان تصمیم خواهدگرفت و پس از در نظرگرفتن شرایط مندرج در قانون ۱۶۰ نتایج حاصله را براى نشر آماده مى‌نماید.

جدول‌نویس و منشى
منشى بایستى کلیه نتایج مواد هرمسابقه را جمع‌آورى کند. این جزئیات بایستى بوسیله سرداور، سروقت‌نگهدار و متصدى دستگاه بادسنج در اختیار وى قرار گیرد.
منشى در اسرع وقت این اطلاعات بدست آمده را بایستى به گوینده مخابره نموده و پس از ثبت نتایج حاصله، این نتایج رسمى را همراه با کارت‌هاى مربوط به مدیر مسابقات ارائه دهد.
منشى مسابقات مسؤولیت تشکیل جلسات و آماده نمودن کلیه صورت جلسات مربوط به آنها را در کلیه جلسات کمیته مربوط بعهده دارد. بعلاوه او بایستى مسؤول کلیه نظم و ترتیب در امور ادارى مسابقات از جمله مکاتباتى مى‌باشد.

طراح مسیر
۱. زمانى که از وسایل تمام اتوماتیک براى زمان‌گیرى استفاده مى‌شود بایستى یک داور اصلى و دو کمک داور فتوفینیش تعیین شوند.
۲. داور اصلى مسؤولیت کارکردن با این دستگاه را بعهده دارد. قبل از شروع مسابقه او با مسؤولین فنى مربوط تماس مى‌گیرد و با وسایل مورد نظر آشنا مى‌شود. او بر آزمایش این وسایل و محل قرارگرفتن آنها نظارت دارد.
۳. داور اصلى بهمراه کمک داوران محل و زمان مربوط به هر مسابقه دهندگان را تعیین مى‌کنند.
۴. داور اصلى زمان و محل‌هاى رسمى را روى فرم مخصوصى وارد مى‌کند و پس از امضاى آن، آن را به ثبت‌کننده امتیازات مى‌دهد.
۵. در صورتیکه از نوار ویدیویى استفاده شود داور بایستى حدود قبل و بعد از خط پایان را مشخص کند. چنانچه تغییرى در حدود مشخص شده بوجود بیاید او بایستى مسابقه دونفر ورزشکارى که محل‌‌هاى آنها عوض شده است، نامعلوم کند. Dead beat

استارتر و فراخواننده ورزشکاران براى شروع مسابقه:
۱. استارتر بایستى نظارت کامل بر روى کلیه استارت‌کنندگان از موقع به جاى خود داشته باشد و در مورد هر موضوعى که به استارت مسابقه مربوط مى‌شود، تصمیم‌گیرى نماید. استارتر باید از آمادگى داوران و وقت‌نگهداران اطمینان حاصل کند. (به بند ۱۰ قانون ۱۶۲ مراجعه شود).
۲. در کلیه مسابقات دو که در خط انجام مى‌گیرد استارتر بایستى براى رساندن فرمان خود به دوندگان که در خطوط پیست قرار دارند، از بلندگو استفاده نماید در جایى که از این وسایل استفاده نمى‌شود استارتر بایستى خود را در جایى قرار دهد که فاصله او با استارت کنندگان تقریباً یکسان باشد. در موردى که استارتر نتواند در چنین محلى قرارگیرد طپانچه او و یا یک وسیله مجاز بایستى در آنجا قرار داده شود که بوسیله یک اتصال الکتریکى شلیک مى‌شود.
۳. در خلال مسابقه دو یا سه نفر کمک استارتر بایستى در نظر گرفته شوند که استارتر را یارى دهند.
توجه:
براى مواد ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۴۰۰ متر با مانع و ۱۰۰×۴ متر و ۲۰۰×۴ متر و ۴۰۰×۴ متر امدادى منطقیه است که از ۲ کمک استارتر استفاده شود.
۴. هریک از کمک استارترها باید در وضعیتى قرار بگیرند که بتوانند استارت‌کننده مربوطه را بخوبى ببینند.
۵. اخطار دادن و محروم کردن از ادامه مسابقه مندرج در قانون ۷-۱۶۲ فقط بوسیله استارتر مى‌تواند بمورد اجراء گذارده شود.

دورشماران:
۱. دور شماران در مسابقات بیش از ۱۵۰۰ متر باید دورها را براى کلیه مسابقه‌دهندگان ثبت کنند. براى مسابقات بالاتر از ۵۰۰۰ متر و مسابقات راهپیمایى در پیست تعدادى از دورشماران سرپرستى یک سرداور انتخاب و با کمک کارت‌هاى دورشمارى که برروى هریک بایستى زمان دور انجام شده مربوط ورزشکار مربوط به خود را که مسؤولیت دورشمارى او را دارند ( که بوسیله وقت‌نگهداران رسمى که به آنها داده مى‌شود ) بنویسند.
- زمانى که این سیستم بکار مى‌رود هیچ‌یک از دورشماران نبایستى دور بیش از ۴ نفر دونده و یا ۶ نفر راه‌پیما را ثبت کند.
۲. یک دورشمار خاص براى اعلام تعداد دورهاى باقیمانده به هرشرکت‌کننده انتخاب مى‌شود. این دور شمار مخصوص دورآخر مسابقه را بوسیله بصدا درآوردن زنگ پایان و یا هر وسیله دیگر به اطلاع شرکت‌کنندگان مى‌رساند.

/ 0 نظر / 381 بازدید