مراحل آموزش پرتاب وزنه تکنیک خطی و قوانین پرتاب وزنه

پرتاب ایستاده از جلو

 ـ وزنه را بگیرید و در کنار گردن قرار دهید ولى آن را به گردن فشار ندهید.

ـ با زانوهاى خم‌شده به‌طرف راست پیچیده، سپس با راست کردن بدن وزنه را پرتاب کنید.

ـ مانند تمرین قبل، اما این‌بار با برداشتن یک قدم به‌طرف جلو روى سینهٔ پا وزنه را پرتاب کنید.

ـ تماس‌ پاها با زمین قطع شود.

هدف:  استفاده از پاها براى شتابگیرى و یاد گرفتن ضربه صحیح دست. (تصویر زیر)

 

پرتاب ایستاده از جلو با استفاده از پاها

ـ حرکت را مانند مرحلهٔ ۲ شروع کنید.

ـ یک قدم به جلو بردارید، لگن و شانه را خلاف جهت پرتاب بچرخانید.

ـ عمل پرتاب را با چرخاندن و راست کردن فورى پاها و لگن انجام دهید. مربع سینه با سدکردن طرف چپ بدن در راستاى پرتاب قرار بگیرد. (تصویر زیر)

هدف:  توسعهٔ فعالیت پاى راست و سد کردن طرف چپ بدن (پا و تنه).

 

پرتاب از وضعیت توانمند

ـ بدن، وزنه، وضعیت صحیح قرار دادن پاها (پنجه پاى چپ و پاشنهٔ پاى راست در یک خط). تنه (چانه ـ زانو ـ پنجه) را مشخص و تمرین کنید.

ـ وزنه را در کنار گردن و اندکى زیر چانه قرار دهید.

ـ در حالى‌که پشت به جهت پرتاب ایستاده‌اید و وزن بدن شما روى پاى عقب قرار دارد پرتاب را شروع کنید.

ـ با چرخاندن زانو و لگن پاى راست عمل پرتاب را انجام دهید و پس از پرتاب در همان حالت باقى بمانید.

هدف: توسعهٔ فعالیت پاى راست، چرخش پاها، لگن تنه و عمل سد کردن به‌وسیله طرف چپ بدن (تصویر زیر)

سُر خوردن

ـ (۱) در حالى‌که پشت به جهت پرتاب ایستاده باید یک قدم با پاى راست برداشته، بلافاصله پاى چپ را در وضعیّت توانمند قرار دهید.

ـ (۲) عمل سُر خوردن را در حالى‌که دست آزاد پرتاب‌کننده به‌وسیلهٔ فرد دیگرى گرفته شده تمرین کنید.

ـ (۳) عمل سُر خوردن را روى یک خط ادامه داده هر بار وضعیت توانمند را به‌خود بگیرید. این تمرین را مى‌توانید با پرتاب کردن یا بدون عمل پرتاب انجام دهید. (تصویر زیر)

هدف: توسعه عمل سُر خوردن پاها و متصل کردن مرحله سُر خوردن به مرحله پرتاب

اجراء کامل تکنیک

ـ مرحل کامل را با استفاده و بدون استفاده از وزنه تمرین کنید. وضعیت توانمند را کنترل و تصحیح کنید.

ـ این تمرین را روى سطوح مختلف انجام دهید.

ـ تمرین را با چشم‌هاى بسته انجام دهید.

ـ تمرین را با وسایل مختلف مانند توپ طبى انجام دهید.

ـ تمرین را با وزنه‌هاى مختلف انجام دهید. (تصویر زیر)

هدف: متصل کردن مراحل مختلف به همدیگر و انجام یک حرکت یکپارچه

ویژگى‌هاى تکنیکى پرتاب وزنه تکنیک خطى (سُر خوردن) مراحل کامل

 

ویژگى‌هاى تکنیکى

تکنیک خطى پرتاب وزنه که به تکنیک ”سر خوردن“ یا ”اوبراین“ نیز معروف است به مراحل زیر تقسیم مى‌شود:

آماده شدن، سُر خوردن، پرتاب و بازیابى:

ـ مرحله آماده شدن وضعیت بدن را در شرایط بهینه و ابدال براى انجام عمل ”سر خوردن“قرار مى‌دهد.

- رتاب‌کننده با اجراء عمل سر خوردن اولین مرحله شتابگیرى را انجام داده، به‌سرعتو مرحله بدون اتکاء غلبه مى‌کند.

ـ در مرحلهٔ پرتاب حداکثر سرعت ایجاد مى‌شود و به ابزار پرتاب‌شونده منتقل مى‌گردد.

ـ در مرحلهٔ بازیابى سرعت باقیمانده کنترل مى‌شود تا پرتاب‌کننده مرتکب خطاى خروچاز دایره نشود. (تصویر بالا)

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک خطى گرفتن وزنه

هدف: آشنائى با نحوهٔ گرفتن وزنه

ویژگى‌هاى تکنیکى:

- وزنه بر روى انگشتان و آخرین بند انگشتان قرار مى‌گیرد.

- انگشتان را به موازات همدیگر اندکى باز کنید.

ـ وزنه را به قسمت جلوى گردن فشار دهید (قسمت راست براى پرتاب‌کننده‌هاى راست‌دست).

- مفصل آرنج به‌طرف خارج بدن متمایل شود به‌طورى که یک زاویهٔ ۴۵ درجه نسبت به بدن تشکیل دهد. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک خطى سُر خوردن

 

هدف: شروع شتابگیرى و آماده شدن براى عمل پرتاب نهائى

ویژگى‌هاى تکنیکى:

- بدن بر روى پاشنه پا در جهت پرتاب حرکت مى‌کند.

- پاى آزاد عمل تاب دادن را نزدیک به سطح زمین در جهت پیش تخته پرتاب اجراء و بدن را در حالى‌که روى پاشنه‌هاى اتکاء سُر مى‌خورد به‌طرف جلو مى‌راند.

ـ پاى اتکاء کاملاً روى پاشنه باز و کشیده مى‌شود.

ـ پاى اتکاء باید تقریباً در تمام طول سُر خوردن تماس خود را با زمین حفظ کند.

ـ شانه‌ها رو به عقب دایرهٔ پرتاب نگه داشته مى‌شود. (تصویر بالا)

 

تکنیک خطى سُر خوردن

هدف: شروع شتابگیرى و آماده شدن براى عمل پرتاب نهائى

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ پاى راست روى پاشنه سُر مى‌خورد و روى سینه پا فرود مى‌آید.

ـ پاى راست در وسط دایره قرار مى‌گیرد.

ـ پاها به‌سرعت یکى پس از دیگرى فرو مى‌آیند (ابتدا پاى راست و سپس پاى چپ فرود مى‌آید).

ـ پاى چپ روى سینه و قسمت داخلى پا فرود مى‌آید.

ـ هر دو پا در جهت مسیر پرتاب مى‌چرخند. (تصویر بالا)

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک خطى وضعیت توانمند

هدف: متصل کردن مرحله سُر خوردن به مرحله نهائى پرتاب و شروع شتابگیرى نهائى

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ وزن بدن بر روى سینهٔ پاى راست در حالى‌که زانوى پاى راست خم است حمل مى‌شود.

ـ پنجهٔ پاى راست و پاشنهٔ پاى چپ روى یک خط قرار گیرد: ”وضعیت پاشنه ـ پنجه

ـ لگن (باسن‌ها) و شانه‌ها مى‌چرخند.

ـ سر و دست چپ، عقب نگه داشته مى‌شود.

ـ آرنج راست یک زاویهٔ ۹۰ درجه را با تنه مى‌سازد.(تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک خطى پرتاب

هدف: دست‌یابى به حداکثر شتاب وزنه از طریق انتقال سرعت به‌وسیله پرتاب‌شونده

ـ پاى راست به‌طور انفجارى راست و چرخانده مى‌شود تا لگن رو به جلو قرار بگیرد.

ـ پاى چپ ثابت‌شده بدن را بالا مى‌کند و بر زاویهٔ پرتاب تأثیر مى‌گذارد.

ـ حرکت چرخشى بالاتنه با حرکت دست چپ و شانه کنترل و سد مى‌شود.

ـ آرنج راست مى‌چرخد و در جهت پرتاب بالا مى‌آید.(تصویر زیر)

 

تکنیک خطى پرتاب:

هدف: دستیابى به حداکثر شتاب وزنه از طریق انتقال سرعت به ابزار پرتاب‌شونده.

ـ ضربهٔ پرتاب درست بعد از راست و باز شدن پاها و تنه شروع مى‌شود.

ـ دست چپ و نزدیک به تنه ثابت نگه داشته مى‌شود.

ـ وزنه با کشیده شدن مچ دست شتاب بیشترى مى‌گیرد. (انگشتان بعد از عمل پرتاب رو به طرف خارج قرار مى‌گیرند)

ـ هنگام پرتاب، پاها باید با زمین در تماس یا به‌عبارت دیگر روى زمین قرار گرفته باشند.

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک خطى بازیابى

هدف: متوقف کردن سرعت باقیمانده براى جلوگیرى از خطا

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ پا سریعاً تعویض مى‌شود.

ـ پاى راست خم مى‌شود.

ـ بالاتنه پائین آورده مى‌شود.

ـ پاى چپ به‌طرف عقب تاب داده مى‌شود.

ـ چشم‌ها به‌طرف پائین نگاه مى‌کنند. (تصویر زیر)

 

قوانین:

وزنه

جنس وزنه مى‌تواند از آهن خالص، برنج یا هر فلز سخت‌تر از برنج باشد و یا از پوسته‌اى از فلزات نامبرده که درون آن با سرب یا سایر فلزات پر شده باشد استفاده شود. وزن وزنه در مردان ۲۶۰/۷ کیلوگرم و در زنان ۴ کیلوگرم است. وزنه باید به شکل کروى ساخته شده و سطح آن کاملاً صاف باشد. حداکثر قطر آن در مردان ۱۳۰ میلى‌متر و حداقل آن ۱۱۰ میلى‌متر است در حالى‌که حداکثر قطر وزنه در زنان ۱۱۰ میلى‌متر و حداقل آن ۹۵ میلى‌متر است.

دایرهٔ پرتاب

قطر داخلى دایره پرتاب باید ۱۳۵/۲ متر باشد و لبهٔ دایره از جنس آهن، فولاد و یا سایر فلزات مناسب ساخته شود و سطح لبهٔ دایره باید همسطح با زمین اطراف دایره باشد. سطح داخلى دایره پرتاب مى‌تواند از سیمان، آسفالت و سایر پوشش‌هاى محکم و غیرلغزنده ساخته شود. سطح داخلى دایره باید ۱۴ تا ۲۶ میلى‌متر پائین‌تر از لبهٔ بالائى دایره باشد. سطح داخل دایره به‌وسیلهٔ یک خط رنگى به دو قسمت تقسیم شده، این خط حداقل تا ۷۵ سانتى‌متر به خارج از دو طرف دایره امتداد مى‌یابد.

پیش‌تختهٔ پرتاب

از جنس چوب با سایر مواد مناسب، به‌شکل قوسى و به رنگ سفید ساخته مى‌شود به‌طورى که لبهٔ داخلى آن با لبهٔ خارجى دایره مماس شده، بتوان آن را در روى زمین وسط خطوط قطاع پرتاب ثابت و محکم کرد. طول این پیش‌تخته ۲۲/۱ سانتى‌متر در وسط و ۳۰ سانتى‌متر در کناره‌ها و ضخامت آن ۱۰ سانتى‌متر است.

قطاع پرتاب و محوطهٔ فرود

محوطهٔ فرود باید از جنس خاک آجر، چمن، یا هر مادهٔ مناسب دیگرى باشد که وزنه بتواند روى آن اثر به‌جاى بگذارد. قطاع پرتاب روى سطح محوطه فرود طورى ترسیم مى‌شود که دو خط با زاویهٔ ۴۰ درجه و به عرض ۵ سانتى‌متر و به رنگ سفید این منطقه را مشخص مى‌کند. براى کشیدن قطاع دو خط فرضى به فاصله ۲۰ متر از مرکز دایره در نظر بگیرید و دهانهٔ این دو خط را به اندازه ۶۸/۱۳ متر از یکدیگر باز کنید دو نقطه‌اى را که به این ترتیب به‌دست مى‌آید با نوار یا گچ به مرکز دایره وصل کنید. در این‌صورت قطاع پرتاب به‌طور قانونى به‌دست مى‌آید و پرتابى معتبر است که در محدودهٔ لبه داخلى خط با لبهٔ داخلى خط دیگر فرود آید.

قوانین عمومى

پرتاب‌کننده باید قبل از شروع پرتاب در داخل دایره کاملاً ثابت شده، عمل پرتاب را از حالت ایستاده شروع کند. پاهاى پرتاب‌کننده مى‌تواند با لبهٔ داخلى حلقه دایره و پیش‌تخته تماس داشته باشد ولى مجاز نیست که با روى حلقه یا پیش‌تخته تماس پیدا کند. ورزشکار نباید تا زمانى‌که وزنهٔ پرتاب‌شده در داخل قطاع فرود آمده باشد دایره را ترک کند.

پرتاب‌کننده باید پس از اجازهٔ داور دایره را از قسمت عقب یعنى نیمه دوم ترک کند، در غیر این‌صورت پرتاب خط محسوب مى‌شود. وزنه باید از بالاى شانه و فقط با یک دست به حالت هُل دادن پرتاب شود. وقتى‌که پرتاب‌کننده در وضعیت شروع پرتاب قرار مى‌گیرد، وزنه باید در تماس با چانه یا خیلى نزدیک به آن قرار گرفته دست پرتاب نباید به‌هنگام عمل پرتاب پائین‌تر از این وضعیت قرار بگیرد. وزنه نباید عقب‌تر از خط شانه‌ها باشد. استفاده از دستکش و با بستن دو یا بیش از دو انگشت به ‌همدیگر بدون مجوز پزشکى مجاز نیست اما پرتاب‌کننده مى‌تواند از کمربند ورزشى استفاده کند.

اندازه‌گیرى پرتاب‌هاى مجاز به این‌صورت انجام مى‌گیرد که فاصلهٔ نزدیک‌ترین نقطهٔ تماس وزنه با زمین تا لبهٔ داخلى پیش‌تخته پرتاب به‌وسیلهٔ مترهاى نوارى اندازه‌گیرى مى‌شود به‌طورى که ابتداى متر در محل اصابت وزنه با زمین و انتهاء آن در مرکز دایرهٔ پرتاب باشد.

هنگامى‌که تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و ۸ نفرى که بهترین نتایج را داشته باشند سه بار دیگر پرتاب مى‌کنند. وقتى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد. هریک شش (۶) پرتاب انجام خواهند داد. هر ورزشکار مجاز است که پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد.

در صورت تساوی، دومین پرتاب بهتر و چنانچه حالت تساوى هنوز برقرار باشد سومین پرتاب بهتر و تا آخر در نظر گرفته مى‌شود تا اینکه حالت تساوى از بین برود. چنانچه براى مقام هشتم تساوى از بین نرود به نظراتى که تساوى کرده‌اند سه پرتاب اضافى داده خواهد شد تا نفر هشتم تعیین گردد. براى تعیین مقام هر ورزشکار بهترین نتیجه به‌دست آمده از کلیه پرتاب‌ها (حتى سه پرتاب اضافی) در نظر گرفته مى‌شود

/ 2 نظر / 2083 بازدید
امیر

عالی بود

محمد

سلام،قصد دارم ورزش پرتاب وزنه را به صورت حرفه ای شروع کنم،لطفا راهنمایی کنید از کجا و چگونه باید این کار را انجام دهم.با تشکر