آموزش پرتاب وزنه تکنیک چرخشی

پرتاب ایستاده از جلو

 ـ وزنه را بگیرید و در کنار گردن قرار دهید ولى آن را به گردن فشار ندهید.

ـ با زانوهاى خم‌شده به‌طرف راست پیچیده، سپس با راست کردن بدن وزنه را پرتاب کنید.

ـ مانند تمرین قبل، اما این‌بار با برداشتن یک قدم به‌طرف جلو روى سینهٔ پا وزنه را پرتاب کنید.

ـ تماس‌ پاها با زمین قطع شود.

هدف:  استفاده از پاها براى شتابگیرى و یاد گرفتن ضربه صحیح دست. (تصویر زیر(

 

پرتاب ایستاده از جلو با استفاده از پاها

ـ حرکت را مانند مرحلهٔ ۲ شروع کنید.

ـ یک قدم به جلو بردارید، لگن و شانه را خلاف جهت پرتاب بچرخانید.

ـ عمل پرتاب را با چرخاندن و راست کردن فورى پاها و لگن انجام دهید. مربع سینه با سدکردن طرف چپ بدن در راستاى پرتاب قرار بگیرد. (تصویر زیر)

هدف:  توسعهٔ فعالیت پاى راست و سد کردن طرف چپ بدن (پا و تنه).

 

پرتاب از وضعیت توانمند

ـ بدن وزنه، وضعیت صحیح قرار دادن پاها (پنجه پاى چپ و پاشنهٔ پاى راست در یک خط). تنه (چانه ـ زانو ـ پنجه) را مشخص و تمرین کنید.

ـ وزنه را در کنار گردن و اندکى زیر چانه قرار دهید.

ـ در حالى‌که پشت به جهت پرتاب ایستاده‌اید و وزن بدن شما روى پاى عقب قرار دارد پرتاب را شروع کنید.

ـ با چرخاندن زانو و لگن پاى راست عمل پرتاب را انجام دهید و پس از پرتاب در همان حالت باقى بمانید.

هدف: توسعهٔ فعالیت پاى راست، چرخش پاها، لگن تنه و عمل سد کردن به‌وسیله طرف چپ بدن (تصویر زیر)

 

تمرین‌هاى چرخشى

ـ چرخیدن را در طول یک خط مستقیم ادامه دهید.

ـ حرکت چرخش را با کمک سایر وسایل انجام دهید. (تصویر زیر)

 

هدف: جهت‌گیرى در حین چرخش‌ها.

یک چرخش و پرتاب

ـ در حالى‌که رو به جهت پرتاب ایستاده‌اید، یک قدم به درون دایره بردارید به‌طورى که پاى چپ به‌طرف داخل بچرخد.

ـ عمل رانش را با پاى راست انجام داده روى پاى چپ بچرخید.

ـ پاى راست را مستقیم به‌طرف مرکز دایره تاب دهید و پس از باز کردن بدن پرتاب کنید. (تصویر زیر)

 

هدف:  دستیابى به یک برش تخت و نزدیک به سطح زمین و قرار دادن فعال پاى راست در مرکز دایره.

پنج‌چهارم چرخش

ـ در حالى‌که شانهٔ چپ رو به مسیر پرتاب قرار دارد و پاى چپ در داخل و پاى راست در خارج دایره واقع است عمل چرخش را شروع کنید.

ـ روى سینهٔ پاى چپ بچرخید و پاى راست را از خارج دایره به‌طرف مرکز دایره تاب دهید. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى پرتاب وزنه تکنیک چرخشى مراحل کامل

تکنیک چرخشى پرتاب وزنه به مراحل زیر تقسیم مى‌شود:

وضعیت شروع، چرخش، بازیابى:

-  وضعیت شروع پرتاب‌کننده را براى یک وضعیت مطلوب چرخش آماده مى‌کند و تنش اولیه‌اى را در تنه ایجاد مى‌کند.

-  چرخش شتابگیرى اولیه را ایجاد کرده وضعیت مطلوب بدن را براى مرحله پرتاب آماده مى‌سازد.

 - در مرحله پرتاب حداکثر سرعت ایجاد مى‌شود و به دیسک منتقل مى‌گردد.

 - در مرحلهٔ بازیابى باقى‌ماندهٔ سرعت کنترل و متوقف مى‌شود تا از خطاى بیرون رفتن پرتاب‌کننده از دایره جلوگیرى گردد. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى وضعیت شروع

هدف:  دستیابى به یک وضعیت مطلوب و گرفتن وزنه و آماده کردن تنه براى چرخش

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ نحوهٔ گرفتن وزنه مانند تکنیک خطى است.

ـ در حالى‌که بالاتنه اندکى به‌طرف جلو خم است پشت به جهت پرتاب قرار بگیرید.

ـ در حالى‌که پاها اندکى بیش از عرض شانه از همدیگر فاصله دارند روى سینه پاها قرار بگیرید.

ـ بالاتنه را خلاف جهت پرتاب بچرخانید.

ـ چرخش زمانى شروع مى‌شود که شانهٔ راست رو به جهت پرتاب قرار بگیرد.

ـ پرتاب‌کنندگان راست‌دست به‌طرف چپ مى‌چرخند. (تصویر زیر )

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى چرخش

هدف:  شتابگیرى وزنه و پرتاب‌کننده

ویژگى‌هاى تکنیکى :

ـ وزن بدن در حالى‌که زانوها خم هستند روى سینه پا منتقل مى‌شود.

ـ زانو و پاى چپ به‌طرف چپ چرخش مى‌کند.

ـ زانوى چپ عمل چرخش را هدایت مى‌کند.

ـ پاى راست با دوران نسبتاً زیادى تاب مى‌خورد.

ـ شانه‌ها مى‌باید در یک سطح قرار بگیرند.

ـ حرکت اولیه باید آهسته و کنترل‌شده در جهت پرتاب صورت بگیرد. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى مرحلهٔ بدون اتکاء

هدف:  شتاب دادن به وزنه و پرتاب‌کننده و آماده شدن براى پرتاب.

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ زانو و پنجهٔ پاى چپ باید قبل از راندن پاى چپ، به‌طور کامل چرخیده باشند.

ـ پاى رانده شده نباید به‌طور کامل راست و باز شده باشد.

ـ با بالا آمدن زانوى راست یک حالت پرشى تخت و نزدیک سطح زمین به‌طرف جلو و نه بالا صورت گیرد.

ـ روى سینهٔ پاى راست در مرکز دایره فرود آیید.

ـ به‌هنگام فرود بدن را بسته نگاه دارید. (تصویر زیر)

 

هدف:  تدارک اتکاء براى وضعیت‌هاى صحیح بدن و استفاده بهینه از قطر دایره براى شتابگیرى

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى چرخش ـ حرکت پاها

ویژگى‌هاى تکنیکى :

- پاها و اندکى پیش از عرض شانه از همدیگر جدا کنید و روى سینهٔ پاى چپ به‌طرف چپ بچرخید.

ـ پاى راست از بیرون به‌طرف مرکز دایره تاب مى‌خورد.

ـ پاى راست روى سینه در مرکز دایره قرار مى‌گیرد. و پاى چپ بلافاصله بعد از پاى راست روى زمین واقع مى‌شود.

ـ وضعیت توانمند اندکى جمع‌تر از تکنیک خطى است وضعیت پاشنه ـ پنجه رعایت شود. (تصویر زیر )

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى پرتاب ـ مرحله انتقال

هدف:  آماده شدن براى یک وضعیّت توانمند مؤثر

ویژگى‌هاى تکنیکى :

ـ روى پاى راست فرود آئید.

ـ وزن بدن روى پاى راست قرار دارد.

ـ زانوى چپ نزدیک به زانوى راست و به‌طرف جلو حرکت مى‌کند.

ـ بدن بسته و جمع نگه داشته مى‌شود (دست چپ در جلو تنه و سر به‌طرف عقب دایره قرار دارد). (تصویر زیر)

 

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى وضعیت توانمند

هدف:  متصل کردن مرحلهٔ چرخش به مرحله پرتاب و شروع شتاب‌گیرى نهائى وزنه

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ وزن بدن روى سینهٔ پاى راست حمل مى‌شود و زانوى راست اندکى خم است.

ـ پنجهٔ پاى راست و پاشنهٔ پاى چپ روى یک خط قرار مى‌گیرد: ”وضعیت پاشنه ـ پنجه“

ـ لگن و شانه‌ها مى‌چرخند.

ـ سر و دست چپ به عقب قفل مى‌شوند.

ـ آرنج راست با تنه زاویه ۹۰ درجه مى‌سازد. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى پرتاب

هدف:  دستیابى به شتاب حداکثر در وزنه از طریق انتقال سرعت به وزنه

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ چرخش و باز شدن انفجارى پاى راست، تا لگن راست به‌طرف جلو دایره متمایل شود.

ـ پاى چپ ثابت‌شده بدن را بالا مى‌کند و بر زاویهٔ پرتاب تأثیر مى‌گذارد.

ـ حرکت چرخشى تنه با سد کردن دست چپ و شانه متوقف مى‌شود.

ـ آرنج راست مى‌چرخد و در جهت پرتاب بالا مى‌آید. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخشى پرتاب ـ حرکت نهائى دست

هدف:  دست‌یابى به شتاب حداکثر در وزنه با انتقال سرعت به وزنه

ویژگى‌هاى تکنیکى:

ـ ضربه دست پرتاب‌کننده درست بعد از راست شدن کامل پاها و تنه شروع مى‌شود.

ـ ست چپ خم و نزدیک به بدن ثابت مى‌شود.

ـ با کشش اولیه مچ به وزنه شتاب بیشترى داده مى‌شود، (انگشتان بعد از رها شدن وزنه به‌طرف خارج متمایل مى‌شوند)

 

ـ پرتاب نهائى بدون تماس پاها با زمین انجام مى‌گیرد. (تصویر زیر)

 

ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک چرخش بازیابى

هدف:  متوقف کردن و کنترل سرعت باقى‌مانده براى جلوگیرى از خطا

ـ پا را سریعاً بعد از پرتاب تعویض کنید.

ـ پاى راست خم است.

ـ بالاتنه بدن پائین آورده مى‌شود.

ـ پاى چپ به‌طرف عقب تاب مى‌خورد.

ـ چشم‌ها به‌طرف پائین نگاه مى‌کنند. (تصویر زیر)

 

 

 

/ 0 نظر / 334 بازدید