ویژگی های پرتاب دیسک

ویژگى‌هاى تکنیکى نحوهٔ گرفتن دیسک

هدف: گرفتن محکم دیسک براى شتاب‌دادن به آن و ایجاد چرخش صحیح در دیسک به هنگام پرتاب

- ابتدا، پرتاب‌کنندگان را با دیسک و مسائل ایمنى آشنا کنید.

- دیسک با آخرین مفصل انگشتان گرفته شود.

- انگشتان روى لبهٔ دیسک پخش مى‌شوند.

- مچ دست پرتاب به‌طرف خارج خم نمى‌شود و باید شُل باشد.

- دیسک به پایهٔ دست پرتاب یعنى نزدیک به مچ تکیه مى‌کند.

- انگشت شست روى دیسک قرار مى‌گیرد. (تصویر نحوهٔ گرفتن دیسک(

 

نحوهٔ گرفتن دیسک

ویژگى‌هاى تاب‌دادن‌هاى اولیه

هدف: آماده‌شدن براى چرخیدن با تاب‌دادن و جمع‌کردن بدن و ایجاد تنش مناسب در عضلات تنه، شانه‌ها و دست پرتاب

- پشت به‌جهت پرتاب قرار بگیرید.

- پاها را به‌اندازهٔ عرض شانه باز کرده، روى سینه پا قرار بگیرید.

- زانوها را اندکى خم کنید.

 - دیسک را تا حد امکان تا محور عمودى پاشنهٔ پاى چپ عقب ببرید.

- همزمان، تنه را بچرخانید.

- در این وضعیت دست‌ها در ارتفاع شانه قرار دارند. (تصویر تاب‌دادن‌هاى اولیه(

هدف: آماده‌شدن براى چرخیدن با تاب‌دادن و جمع‌کردن بدن و ایجاد تنش مناسب در عضلات تنه، شانه‌ها و دست

 

تاب‌دادن‌هاى اولیه

ویژگى‌هاى تکنیکى چرخیدن

هدف: شروع شتاب‌گیرى پرتاب‌کننده و دیسک و آماده‌شدن براى مرحلهٔ بدون اتکاء

- زانوى چپ حرکت چرخیدن را با چرخشى فعال در جهت پرتاب روى سینهٔ پاى چپ هدایت مى‌کند.

- عمل چرخیدن را با پاى نسبتاً خمیده اجرا کنید.

- دست و شانهٔ پرتاب را عقب نگه دارید.

- پاى راست را به‌صورت کشیده و در سطحى نسبتاً پائین و بدون جهش در عرض دایره تاب دهید. (تصویر چرخیدن(

 

چرخیدن

 

ویژگى‌هاى تکنیکى چرخیدن مرحلهٔ بدون اتکاء

هدف: ایجاد یک وضعیت پیش‌تنش در عضلات بالاتنه و شتاب‌گیرى بیشتر پرتاب‌کننده و دیسک

- زمانى‌که به‌سمت پرتاب قرار مى‌گیرید، پاى چپ باید به‌طرف جلو رانده شود.

- پرش تخت و بسیار اندکى با پاى چپ که کاملاً کشیده‌نشده انجام دهید.

- دست پرتاب را بالاتر از ارتفاع لگن و عقب بدن نگه دارید.

- پاى راست روى سینهٔ پا در حالى‌که به‌طرف داخل چرخیده به‌طور فعال فرود مى‌آید. (تصویر چرخیدن مرحلهٔ بدون اتکاء(

 

چرخیدن مرحلهٔ بدون اتکاء

ویژگى‌هاى تکنیکى پرتاب مرحلهٔ انتقال

هدف: خنثى‌کردن عمل پرش و آغز شتاب‌گیرى نهائى دیسک

- پاى راست اندکى خمیده و به‌طور فعال روى سینهٔ پا قرار داده شود.

- پاى راست یعنى کف پا، زانو و ران، بلافاصله در جهت پرتاب چرخانده شود

- دست چپ رو به عقب دایره قرار گیرد.

- دیسک در ارتفاع سر پرتاب‌کننده نگه داشته شود.

- پاى چپ بلافاصله بعد از پاى راست درجلو لبهٔ دایره قرار داده شود. (تصویر پرتاب مرحلهٔ انتقال(

 

پرتاب مرحلهٔ انتقال

 

ویژگى‌هاى تکنیکى پرتاب وضعیت توانمند

هدف: آغازکردن شتاب‌گیرى نهائى

- در وضعیت توانمند، وزن بدن روى پاى راست قرار مى‌گیرد.

- محور شانه روى پاى راست است.

- وضعیت پاشنه - پنجهٔ پا رعایت شود یعنى پنجه پاى چپ و پاشنهٔ پاى راست در یک امتداد باشند.

- دیسک باید به‌طور محسوسى در پشت بدن قرار گیرد. (تصویر پرتاب وضعیت توانمند(

 

پرتاب وضعیت توانمند

ویژگى‌هاى تکنیکى پرتاب

هدف: ایجاد حداکثر شتاب در دیسک با انتقال سرعت

- حرکت انفجارى چرخش لگن راست را با راست‌کردن سریع پا راست انجام دهید.

- پس از حرکت انفجارى چرخشى لگن، لگن راست را به‌طرف جلو دایره بچرخانید.

- طرف چپ بدن را با راست‌کردن پاى چپ و ثابت‌کردن آرنج خم‌شدهٔ دست چپ به کنار تنه، در راستاى پرتاب نگه دارید.

- دست پرتاب در حالى‌که کاملاً عقب نگه داشته‌شده، بعد از اینکه هر دو پا در تماس با زمین هستند و لگن چرخیده است عمل رها کردن دیسک را انجام مى‌دهد.

- دیسک باید در ارتفاع شانه از دست رها شود. (تصویر پرتاب(

 

پرتاب

 

ویژگى‌هاى تکنیکى نحوهٔ قرارگرفتن پاها در طول چرخیدن – پرتاب

هدف: فراهم‌کردن تکیه‌گاه براى شرایط صحیح بدن و استفادهٔ بهینه از قطر دایره براى شتاب‌گیرى

- پاها به‌اندازهٔ عرض شانه از همدیگر باز شود و سپس، چرخش روى سینهٔ پاى چپ صورت گیرد.

- پاى راست از خارج دایره به‌طرف مرکز آن تاب داده شود.

- فرود، در مرکز دایره روى سینهٔ پاى راست انجام شود و بلافاصله پس از پاى راست، پاى چپ نزدیک لبهٔ دایره روى زمین قرار گیرد.

- وضعیت توانمند نصف دایراه را مى‌پوشاند. در این وضعیت پنجهٔ پاى چپ و پاشنهٔ پاى راست باید در یک امتداد باشند.

 

ویژگى‌هاى تکنیکى مرحلهٔ بازیابى

هدف: خنثى‌کردن سرعت باقیمانده و اجراءِ یک پرتاب صحیح

- بعد از پرتاب، پاها را به‌سرعت تعویض کنید.

- پاى راست اندکى خمیده باشد.

- بالاتنه اندکى پائین کشیده شود.

- پاى چپ به‌طرف عقب تاب داده شود.

/ 0 نظر / 232 بازدید