تمرینات کششی عمومی برای دوندگان

حرکت کششی را ۲۰ تا ۳۰ ثانیه نگهداریم

یک پا را بالاتر قرار داده،بالا تنه را آنقدر خم کنید تا کشش را پشت ران هایتان احساس کنید. پا را عوض کنید.

 

 

 

پاشنه ها را بطرف باسن بکشید،لگن را بطرف جلو فشار دهید(کمر گود نشود).پای ایستاده کمی خم میشود.کشش برای عضلات جلوی ران. پاها را عوض کنید.

 

 

به یک میله یا درخت تکیه دهید.یک پا را کاملاًبطرف عقب بکشید.پاشنه را روی زمین گذاشته و زانو را خم کنید.عضله ساق پا کشیده میشود.پا ها را عوض کنید.

 

 

یک میله یا درخت را محکم بگیرید،پا ها را خم کنید،باسن را به عقب و پائین بکشید.در این حالت عضلات راست کننده پشت کشش داده میشود.

 

 

قدم بزرگی بردارید،انگشتان پا بطرف جلو نشان میدهند،باسن بطرف پائین فشار میاورد،تا کشش روی کشاله ران احساس شود.. پا ها را عوض کنید.

 

 

 

/ 0 نظر / 114 بازدید