مواد مسابقه دو و میدانی برای سنین 7 و 8 ساله

7ـطناب زدن

شرح مختصر: جهشاز روی  طناب انفرادی  (15 ثانیه)

شکل


روش اجرا

شرکت کننده ، در حالی که پاهایش موازی و طناب بازی را با دو دست پشت بدنش نگه داشته ، در موقعیت شروع می‌ایستد. با فرمان دستیار ، شرکت کننده  طناب را از بالای سر به جلو و  پائین   آورده  از روی آن می پرد. این فرایند چرخه‌ای هرچند بار که ممکن باشد در طی 15 ثانیه تکرار می شود . این ماده منحصراً برای گروه سنی یک مناسب است. بچه‌ها باید با دو پا از روی طناب جست بزنند .  هرکودک دو بار آزمایش می کند .

 

تعیین امتیاز

  هر عضو تیم مسابقه می‌دهد . هربارکه  طناب با زمین برخورد می کند ، شمرده می شود. مجموع بهترین نتیجه های هر یک از اعضا، امتیاز تیم را تشکیل می دهد.

 

دستیاران

برای سازماندهی مطلوب این ماده یک دستیار لازم است. او وظایف ذیل را بر عهده دارد:

- صدور فرمان شروع

ـ زیر نظر گرفتن  پرش ها و کسب اطمینان از صحت انجام آن ها .   

ـ نگهداشتن زمان.

ـ تعیین امتیازات  و ثبت آن روی کارت مسابقه .

/ 2 نظر / 54 بازدید
محمدمحرمی (الخلج)

سسسسسسسسسسسسسللللللللللللللللللللللللللللللللاااااااااااااااااااااااااااااااااااااممممممممممممممممممممممممممممممممممم واقا خووووووووووووووب بود

محمدمحرمی (الخلج)

سسسسسسسسسسسسسللللللللللللللللللللللللللللللللاااااااااااااااااااااااااااااااااااااممممممممممممممممممممممممممممممممممم واقا خووووووووووووووب بود