مواد دو و میدانی برای سنین 9 و 10 ساله

5- پرتاب چرخشی

شکل

 

روش اجرا

کل محدوده بین دو ستون ( یا بین پایه های دروازه فوتبال )به سه منطقه مساوی تقسیم می شود : منطقه چپ ، مرکز و منطقه راست . از حالت ایستاده به پهلو در فاصله 5 متر جلو منطقه وسطی ، شرکت کننده توپ ( یا هر چیز مشابه ) را با دست دورتر که کاملا باز نگه داشته است ( به صورت پرتاب دیسک یا تاب پهلوی راکت تنیس )  به طرف تور یا دروازه فوتبال  پرتاب می کند .هر شرکت کننده با سعی در پرتاب وسیله از میان محوطه ای که با دست پرتابش بیشتر جور است دو بار پرتاب می کند( یعنی پرتاب کنندگان چپ دست سعی می کنند وسیله را ازمیان منطقه چپ عبور دهند ) .

 

تعیین امتیاز 

اگر پرتاب کننده راست دست وسیله را ازمیان منطقه راست عبور دهد ، 3 امتیاز بدست می آورد .2 امتیاز در برابر عبوردادن از منطقه  وسطی و یک امتیاز برای عبور دادن از منطقه چپ بدست می آید . اگر وسیله به لبه یک منطقه برخورد کند تمام امتیاز تعلق می گیرد . در مورد پرتاب کنندگان چپ دست امتیاز بخش ها معکوس خواهد شد .

اگر پرتاب کننده ای محوطه هدف را نزند ( وسیله از کنار ، بالا یا زیر بگذرد )یا قدمی بعد از خط پرتاب بردارد ، فقط یک فرصت دیگر برای کسب امتیاز خواهد داشت .

از دو پرتاب  هر عضو تیم پرتاب بهتردر نظر گرفته شده و مجموع آن ها  امتیاز تیم را تشکیل خواهد داد .

 

دستیاران

در این ماده برای هر تیم 2 دستیار لازم است . آن ها وظایف ذیل را بر عهده دارند :

-کنترل و تنظیم روش اجرا

- برگرداندن وسیله پرتاب به عقب و به پشت خط پرتاب .

- تعیین امتیاز و ثبت امتیازات در برگه مربوط .

/ 0 نظر / 42 بازدید