مراحل آموزش پرتاب دیسک

پرتاب ایستاده از رو به‌رو

- مانند شکل (آشنائى با دیسک)، در حالى‌که پاها از هم باز هستند بایستید، و بعد مانند شکل (پرتاب ایستاده از رو به‌رو) آنها را به‌حالت موازى درآورید و پرتاب کنید. این حرکات را به تناوب انجام دهید.

- به‌طرف عقب جمع شوید و با استفاده از پاها براى شتاب‌گیری، با بازکردن مجدد بدن پرتاب کنید.

- از وسایل دیگرى مانند حلقه، توپ طبى سبک و تایر دوچرخه استفاده کرده، عمل پرتاب را اجرا کنید.

هدف: یادگیرى پرتاب راست و استفاده از شتاب دورانى (تصویر پرتاب ایستاده از رو به‌رو)

 

پرتاب ایستاده از رو به‌رو

پرتاب ایستاده از پهلو

- طورى بایستید که شانهٔ چپ شما به‌طرف جهت پرتاب قرارگیرد؛ پاها به‌اندازهٔ ۵/۱ برابر عرض شانه از هم باز باشند؛ وزن روى پاى راست قرار گیرد؛ دیسک را به عقب تاب‌داده، با عمل چرخش روى پاى راست و چرخش پاشنهٔ پاى راست به‌طرف خارج و حرکت لگن راست به‌طرف جلو و محکم‌کردن پاى چپ روى زمین، عمل پرتاب را انجام دهید.

هدف: یادگیرى استفاده از پاى راست و لگن به‌طور فعال و استفاده از پاى چپ (تصویر پرتاب ایستاده از پهلو)

 

پرتاب ایستاده از پهلو

/ 0 نظر / 417 بازدید