مواد دو و میدانی برای سنین 9 و 10 ساله

2)دو رفت و برگشت امدادی سرعت/ با مانع/   مارپیچ  

شرح مختصر: امدادی رفت و برگشت شامل دو سرعت ، دو با مانع و دو  مارپیچ          


            شکل


روش اجرا

ایستگاه  ، همانگونه که در شکل بالا نشان داده شده  تعیین می شود. برای هر تیم دو مسیر لازم است. یک مسیر با مانع و مسیر دیگر بدون مانع. اولین بخش ازچند  مانع و  مخروط هایی که در مسیر مسافت  مارپیچ قرار داده شده، تشکیل شده است .   نفرات تیم مسافت بخش دو سرعت را مانند یک دوی امدادی معمولی  می‌دوند. مسابقه زمانی کامل می‌شودکه هر عضو تیم مسیر مستقیم  و مسافتهای مارپیچ و با مانع را دویده باشند. یک حلقه نرم (چوب امدادی) با دست چپ حمل میشود و به دست چپ دونده  دریافت کننده  داده می شود

تعیین امتیاز

تعیین مقام بر طبق زمان ارزیابی می شود :  تیم پیروز تیمی است که  سریعترین زمانرا بدست آورده است. تیم‌های بعدی مطابق ترتیب  زمانی خود تعیین مقام می شوند . اگر تیمها ی هر گروه سنی کمتر از تعداد مسیرهای موجود باشند. رتبه‌بندی می تواند مستقیما  مطابق با مقام هر تیم تعیین شود.

دستیاران

برای سازماندهی مطلوب،  برای هر تیم یک دستیار لازم است. این شخص وظایف ذیل رابرعهده دارد:

ـ کنترل مسیر حرکت مسابقه.

ـ تعیین زمان.

ـ تعیین امتیاز  و ثبت امتیازات روی کارت مسابقه.

/ 0 نظر / 58 بازدید